Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Geografický informační systém OK a.s.

1. Cíle GIS

 • Základním požadavkem na geografický informační systém u Ostravských komunikací, a.s. je otevřenost systému s jasně definovaným standardním rozhraním, které dovoluje bezproblémovou komunikaci s okolními systémy, spolehlivost a komplexnost.
 • Podmínkou je schopnost systému zpracovávat data pro pasportizaci majetku svěřeného společnosti Ostravské komunikace, a.s. do správy, tj. zpracování pasportu svislého i vodorovného značení, místních komunikací nad technickou a katastrální mapou města s využitím číselníků a informací potřebných pro správce komunikací, které jsou požadovány technickými normami a legislativními předpisy vztahujícími se k majetkové správě komunikací, jejich součástí a příslušenství ve smyslu zákona č. 13/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů, veřejného osvětlení, SSZ, silničních vpustí aj. včetně možnosti připojení dokumentů týkajících se správní agendy spravovaných věcí, provozních událostí a technické dokumentace, fotodokumentace a připojení video souborů).
 • Práce na pasportech probíhá v síťovém prostředí a systém je koncipován tak, aby nekladl vysoké nároky na instalace u uživatelů.

2. Architektura systému

 • Geografický informační systém u Ostravských komunikací, a.s. pracuje s daty, která jsou zpracovávána nad digitální mapou. Objem dat, který je nutno vyhledat, přečíst a zobrazit při vykreslování běžného mapového okna je obrovský. Proto na rychlosti zpracování grafických souborů závisí výkon celého systému. Kromě požadavku rychlosti je také potřeba, aby umožňoval práci v síťovém prostředí a zajišťoval bezpečnost dat. GIS pracuje v režimu Klient-Server.
 • Klientská část databáze je linkovaná do těla aplikace a nevyžaduje žádnou speciální instalaci ani nastavování na počítači uživatele. Databázový server je realizován jako samostatný programový modul, který běží jako služba. Komunikace databázového serveru a klienta probíhá pomocí protokolu TCP/IP.
 • Dalším důležitým požadavkem je správa, úprava datového modelu a další rozvíjení systému.
 • Na straně uživatele je požadována uspokojivá rychlost odezvy požadavku na data a jednoduché ovládání pro uživatele.

  Základní implementované funkce společné pro všechny aplikace GIS:
 • práce s mapovým podkladem, t.j. libovolné zvětšování až do úrovně několika metrů, směrové posuny, výběr mapového listu z kladu 1:5000 a 1:1000, zobrazení výřezu v předdefinovaných měřítkách
 • kompletní podpora pro práci se souborys barevnými rastrovými mapovými snímky formátu JPGE, BMP, PCX a TIF
 • vyhledání a zobrazení ulice v podkladové síti
 • vyhledání dle adresního bodu
 • vykreslování vybraných vrstev objektů z jednotlivých pasportních oblastí
 • připojení a zobrazení souborů formátu DGN – např. dokumentace skutečného provedení stavby
 • připojení a zobrazení souborů formátu „Shapefile“
 • vyhledání definičního bodu parcely podle katastru a čísla
 • vyhledání definičního bodu adresy podle katastru a popisného čísla nebo ulice a orientačního čísla
 • připojení databázových souborů s registrem evidence nemovitostí
 • geodetické měřící funkce
 • podpora tabletového zařízení
 • WMS - webové mapové služby

GIS také umožňuje i práci v terénu i s pomocí přesných GPS přístrojů. Také lze s informacemi v terénu pracovat s notebookem či tabletovým zařízením.

GIS umí pracovat s výměnnými formáty ESRI, obsahuje kontrolní a konverzní software, který na základě definovaného vstupního a výstupního datového modelu provádí konverzi dat z a do formátu DGN/ DWG, DXF pro MicroStation/AutoCAD a do formátu SHP s připojenou databází pro aplikace ESRI.

Zaváděný systém od firmy CDSw splňuje svou otevřeností i požadavky na sdílení dat prostřednictvím webových služeb.

3. Webová aplikace iCItyinfo – GIS na internetu k nahlížení pro partnery

 • Aplikace byla vytvořena jako doplnění síťových GIS aplikací, které naše společnost používá pro evidenci a správu majetku. Internetová verze umožňuje partnerům OK a.s. nahlížení do pasportního systému a získat potřebné informace pomocí internetových prohlížečů.
 • Aplikace je primárně optimalizována pro prohlížeč Internet Explorer.

4. Rozdělení dat v GIS

 • Geografický informační systém umožňuje nad vloženým mapovým podkladem pořizování a aktualizaci grafických objektů včetně příslušných informačních databází.
 • Systém pracuje v souřadném systému JTSK.
 • Jádro geografického informačního systému z globálního pohledu používá pasivní podkladové vrstvy a aktivní podkladové vrstvy.
 • Pasivní podkladové vrstvy, které především reprezentuje TMM, KMD a středokomunikační liniová síť, digitální podklad, vodní toky, plochy zeleně, hranice městských částí, hranice katastrů, klad mapových listů a referenční soubory ve formátu DGN, jsou pro uživatele neměnné.
 • Uživatel může vytvářet soubory s uživatelskými objekty a umisťovat je do připravených aktivních vrstev. Soubory s uživatelskými objekty lze libovolně připojovat do tabulky zařazených uživatelských souborů.

  Přehled dat pasiivních vrstev vedených v GIS 
 • Adresy - budovy, čísla domovní a orientační, ulice.
 • Katastrální mapa - časový řez, hranice parcel, parcelní čísla, vnitřní kresba, plochy parcel, zjednodušená evidence KN.
 • Přehledy -  hranice města, klad mapových listů, komunikační síť, lesy, louky, pořízené území LS, pokrytí rastry KM, vodstvo, zjednodušený podklad.
 • Technická mapa -  geodetické body, povrchová situace, sítě (kanalizační a vodovodní síť, rozvody elektřiny, plynu aj.

   

  Rastrové přehledy
 • DRM - Digitální rastrová mapa – zobrazení ploch vztahující se k definovaným objektům a plochám v mapě.
 • Letecké snímky -  Ortofotomapa  2003, ortofoto 2005.

Přehled aplikací zpracovávající další informace o majetku na území města vedených v GIS OK  2005 -2011

 • DOPRAVA - Evidence svislého a vodorovného dopravního značení včetně videozáznamů o stavu značení.
 • DBZ -  Evidence dopravně bezpečnostních zařízení na komunikacích (zábradlí, svodidla, zábrany, ploty, opěrné zdi, prahy, zrcadla aj. technické prvky).
 • VEOSKOL -  Evidence veřejného osvětlení, světelných míst, kabelové sítě silnoproudých kabelů, záporných bodů, rozvaděčů apod., vedení evidence o reklamách na veřejném osvětlení, přehled kolektorů.
 • ELSCHEMA  -  Schéma elektrického zapojení veřejného osvětlení na území města.
 • SSZ -  Stavebními prvky pasportu jsou světelně řízené křižovatkové uzly, na které se vážou objekty SSZ dané křižovatky.
 • ZELEŇ  -  Aplikace je využívána hlavně pro evidenci zeleně v okolí silnic a místních komunikací tj. ploch trávníků a jejich lokalizaci.
 • TEPAOS - Technický pasport komunikací – informace o objektech – konstrukce vozovek, kryt vozovek, konstrukce chodníků, obruby, schodiště, odvodnění, parkoviště aj.
 • ÚDRŽBA - Definování tras zimní údržby a vedení dat pro plán zimní údržby.
 • PASIO - Evidence a správa inženýrských objektů – mosty, lávky, tunely, podchody.
 • KANALIZ - Systém pro správu technického a majetkového pasportu kanalizačních zařízení zasahujících do komunikací. Systém rovněž umožňuje v oblasti provozního pasportu definovat a evidovat programy blokového čištění vpustí.
 • CITYINFO - Obecný prohlížeč umožňující zobrazování dat vedených v jednotlivých aplikacích GIS OK.
 • LINSTS -  Systém pro správu systémových vrstev uliční sítě – správa číselníku ulic, grafický popis vedení komunikací a jejich úseků v liniové i plošné interpretaci.
  Základní vrstvou pro GIS je liniová středokomunikační síť (dále jen LSS).
Kontakty
ved.odd.GIS Ing. Tomáš Trojáček  595 621 465 trojacek@okas.cz
správce GIS  Ing. Rostislav Staněk   stanek@okas.cz
správce GIS Kamila Cermanová 595 621 463  cermanova@okas.cz
Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

Facebook

www

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

10.07.2024

V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

/ 10.07.2024 /

V oblíbeném a hojně sportovci i rodinami navštěvovaném Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest, jejichž stav byl před rekonstrukcí neutěšený. Opravený úsek tak zlepší dopravní obslužnost při hospodaření v lese a skýtá i komfortnější prostor pro chodce a cyklisty. Stavební práce provedla společnost Ostravské komunikace, náklady na stavbu činily 8,3 milionu bez DPH. Zpracovatelem projektové dokumentace byla společnost Geoengineering, práce byly realizovány za šest týdnů. Obnovená klíčová lesní dopravní síť v celkové délce 1,71 km propojila obvody Ostrava-Jih a Stará Bělá.

01.07.2024

Nabídka práce - obsluha parkovacího domu

/ 01.07.2024 /

pracovní příležitosti

» více novinek

 

mapa webu