Volejte dispečink

Údržba dopravního značení

Geografický informační systém OK a.s.

1. Cíle GIS

 • Základním požadavkem na geografický informační systém u Ostravských komunikací, a.s. je otevřenost systému s jasně definovaným standardním rozhraním, které dovoluje bezproblémovou komunikaci s okolními systémy, spolehlivost a komplexnost.
 • Podmínkou je schopnost systému zpracovávat data pro pasportizaci majetku svěřeného společnosti Ostravské komunikace, a.s. do správy, tj. zpracování pasportu svislého i vodorovného značení, místních komunikací nad technickou a katastrální mapou města s využitím číselníků a informací potřebných pro správce komunikací, které jsou požadovány technickými normami a legislativními předpisy vztahujícími se k majetkové správě komunikací, jejich součástí a příslušenství ve smyslu zákona č. 13/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů, veřejného osvětlení, SSZ, silničních vpustí aj. včetně možnosti připojení dokumentů týkajících se správní agendy spravovaných věcí, provozních událostí a technické dokumentace, fotodokumentace a připojení video souborů).
 • Práce na pasportech probíhá v síťovém prostředí a systém je koncipován tak, aby nekladl vysoké nároky na instalace u uživatelů.

2. Architektura systému

 • Geografický informační systém u Ostravských komunikací, a.s. pracuje s daty, která jsou zpracovávána nad digitální mapou. Objem dat, který je nutno vyhledat, přečíst a zobrazit při vykreslování běžného mapového okna je obrovský. Proto na rychlosti zpracování grafických souborů závisí výkon celého systému. Kromě požadavku rychlosti je také potřeba, aby umožňoval práci v síťovém prostředí a zajišťoval bezpečnost dat. GIS pracuje v režimu Klient-Server.
 • Klientská část databáze je linkovaná do těla aplikace a nevyžaduje žádnou speciální instalaci ani nastavování na počítači uživatele. Databázový server je realizován jako samostatný programový modul, který běží jako služba. Komunikace databázového serveru a klienta probíhá pomocí protokolu TCP/IP.
 • Dalším důležitým požadavkem je správa, úprava datového modelu a další rozvíjení systému.
 • Na straně uživatele je požadována uspokojivá rychlost odezvy požadavku na data a jednoduché ovládání pro uživatele.

  Základní implementované funkce společné pro všechny aplikace GIS:
 • práce s mapovým podkladem, t.j. libovolné zvětšování až do úrovně několika metrů, směrové posuny, výběr mapového listu z kladu 1:5000 a 1:1000, zobrazení výřezu v předdefinovaných měřítkách
 • kompletní podpora pro práci se souborys barevnými rastrovými mapovými snímky formátu JPGE, BMP, PCX a TIF
 • vyhledání a zobrazení ulice v podkladové síti
 • vyhledání dle adresního bodu
 • vykreslování vybraných vrstev objektů z jednotlivých pasportních oblastí
 • připojení a zobrazení souborů formátu DGN – např. dokumentace skutečného provedení stavby
 • připojení a zobrazení souborů formátu „Shapefile“
 • vyhledání definičního bodu parcely podle katastru a čísla
 • vyhledání definičního bodu adresy podle katastru a popisného čísla nebo ulice a orientačního čísla
 • připojení databázových souborů s registrem evidence nemovitostí
 • geodetické měřící funkce
 • podpora tabletového zařízení
 • WMS - webové mapové služby

GIS také umožňuje i práci v terénu i s pomocí přesných GPS přístrojů. Také lze s informacemi v terénu pracovat s notebookem či tabletovým zařízením.

GIS umí pracovat s výměnnými formáty ESRI, obsahuje kontrolní a konverzní software, který na základě definovaného vstupního a výstupního datového modelu provádí konverzi dat z a do formátu DGN/ DWG, DXF pro MicroStation/AutoCAD a do formátu SHP s připojenou databází pro aplikace ESRI.

Zaváděný systém od firmy CDSw splňuje svou otevřeností i požadavky na sdílení dat prostřednictvím webových služeb.

3. Webová aplikace iCItyinfo – GIS na internetu k nahlížení pro partnery

 • Aplikace byla vytvořena jako doplnění síťových GIS aplikací, které naše společnost používá pro evidenci a správu majetku. Internetová verze umožňuje partnerům OK a.s. nahlížení do pasportního systému a získat potřebné informace pomocí internetových prohlížečů.
 • Aplikace je primárně optimalizována pro prohlížeč Internet Explorer.

4. Rozdělení dat v GIS

 • Geografický informační systém umožňuje nad vloženým mapovým podkladem pořizování a aktualizaci grafických objektů včetně příslušných informačních databází.
 • Systém pracuje v souřadném systému JTSK.
 • Jádro geografického informačního systému z globálního pohledu používá pasivní podkladové vrstvy a aktivní podkladové vrstvy.
 • Pasivní podkladové vrstvy, které především reprezentuje TMM, KMD a středokomunikační liniová síť, digitální podklad, vodní toky, plochy zeleně, hranice městských částí, hranice katastrů, klad mapových listů a referenční soubory ve formátu DGN, jsou pro uživatele neměnné.
 • Uživatel může vytvářet soubory s uživatelskými objekty a umisťovat je do připravených aktivních vrstev. Soubory s uživatelskými objekty lze libovolně připojovat do tabulky zařazených uživatelských souborů.

  Přehled dat pasiivních vrstev vedených v GIS 
 • Adresy - budovy, čísla domovní a orientační, ulice.
 • Katastrální mapa - časový řez, hranice parcel, parcelní čísla, vnitřní kresba, plochy parcel, zjednodušená evidence KN.
 • Přehledy -  hranice města, klad mapových listů, komunikační síť, lesy, louky, pořízené území LS, pokrytí rastry KM, vodstvo, zjednodušený podklad.
 • Technická mapa -  geodetické body, povrchová situace, sítě (kanalizační a vodovodní síť, rozvody elektřiny, plynu aj.

   

  Rastrové přehledy
 • DRM - Digitální rastrová mapa – zobrazení ploch vztahující se k definovaným objektům a plochám v mapě.
 • Letecké snímky -  Ortofotomapa  2003, ortofoto 2005.

Přehled aplikací zpracovávající další informace o majetku na území města vedených v GIS OK  2005 -2011

 • DOPRAVA - Evidence svislého a vodorovného dopravního značení včetně videozáznamů o stavu značení.
 • DBZ -  Evidence dopravně bezpečnostních zařízení na komunikacích (zábradlí, svodidla, zábrany, ploty, opěrné zdi, prahy, zrcadla aj. technické prvky).
 • VEOSKOL -  Evidence veřejného osvětlení, světelných míst, kabelové sítě silnoproudých kabelů, záporných bodů, rozvaděčů apod., vedení evidence o reklamách na veřejném osvětlení, přehled kolektorů.
 • ELSCHEMA  -  Schéma elektrického zapojení veřejného osvětlení na území města.
 • SSZ -  Stavebními prvky pasportu jsou světelně řízené křižovatkové uzly, na které se vážou objekty SSZ dané křižovatky.
 • ZELEŇ  -  Aplikace je využívána hlavně pro evidenci zeleně v okolí silnic a místních komunikací tj. ploch trávníků a jejich lokalizaci.
 • TEPAOS - Technický pasport komunikací – informace o objektech – konstrukce vozovek, kryt vozovek, konstrukce chodníků, obruby, schodiště, odvodnění, parkoviště aj.
 • ÚDRŽBA - Definování tras zimní údržby a vedení dat pro plán zimní údržby.
 • PASIO - Evidence a správa inženýrských objektů – mosty, lávky, tunely, podchody.
 • KANALIZ - Systém pro správu technického a majetkového pasportu kanalizačních zařízení zasahujících do komunikací. Systém rovněž umožňuje v oblasti provozního pasportu definovat a evidovat programy blokového čištění vpustí.
 • CITYINFO - Obecný prohlížeč umožňující zobrazování dat vedených v jednotlivých aplikacích GIS OK.
 • LINSTS -  Systém pro správu systémových vrstev uliční sítě – správa číselníku ulic, grafický popis vedení komunikací a jejich úseků v liniové i plošné interpretaci.
  Základní vrstvou pro GIS je liniová středokomunikační síť (dále jen LSS).
Kontakty
Vedoucí oddělení informatiky Ing. Olga Nováková tel.: 595 621 460 novakova@okas.cz
Správce GIS  Ing. Rostislav Staněk tel.: 595 621 463 stanek@okas.cz
Rychlý kontakt

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

IČ:        25396544
DIČ: CZ25396544

Facebook

www

Dispečink:       596 622 922
Poruchy VO:   596 622 922

info o číslech:  595 621 444

 

Dopravní zpravodajství
Novinky

02.06.2022

Začíná oprava Cingrovy v Ostravě, na Frýdek-Místek povedou objížďky

/ 02.06.2022 /

OSTRAVA, 2. 6. 2022 – Od soboty začínají Ostravské komunikace opravovat Cingrovu ulici nedaleko centra Ostravy.  Úplně ji uzavřou ve směru do Frýdku – Místku. V opačném směru, tedy na centrum Ostravy, zůstává́ komunikace průjezdná. Jezdit se ale bude jen po její jedné polovině.

26.05.2022

Od pondělí 30. 5. se uzavře sjezd z kruhového objezdu v Přívoze na Porubu

/ 26.05.2022 /

Od pondělí 30. 5. se uzavře sjezd z kruhového objezdu v Přívoze na Porubu    OSTRAVA, 26. 5. 2022 – Od pondělního rána (30. 5.) nebudou mít řidiči možnost sjíždět z kruhového objezdu v Ostravě – Přívoze nedaleko nákladového nádraží na směr Poruba, Příbor. Ostravské komunikace zhruba v šest hodin ráno uzavřou sjezdovou jihozápadní rampu a začnou s opravou jejího povrchu. Z mimoúrovňového okružního křížení ulic Místecká a Mariánskohorská se bude tedy dát sjet pouze do tří směrů.

» více novinek

 

mapa webu